ความหมายของอาวุธเคมี

วันที่ 20/04/2011 จำนวนผู้เยี่ยมชม 3938 คน
 • อาวุธเคมีหมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ หลายสิ่งรวมกัน ดังต่อไปนี้

  1.        สารเคมีพิษ และสารที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษ เว้นแต่กรณีที่มีเจตนาเพื่อความมุ่งประสงค์ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การวิจัย การแพทย์ เภสัชกรรม หรือความมุ่งประสงค์ในทางสันติอื่นๆ ด้านการป้องกันที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการป้องกันสารเคมีพิษ และการป้องกันอาวุธเคมี ความมุ่งประสงค์ทางทหารที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธเคมี และไม่ได้ขึ้นอยู่กับการใช้คุณสมบัติที่เป็นพิษของสารเคมีเป็นวิธีหนึ่งในการทำสงคราม การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงความมุ่งประสงค์เพื่อควบคุมการจลาจรภายในประเทศ

  2.        ยุทธปัจจัยและอุปกรณ์ที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อก่อให้เกิดความตายหรืออันตรายอื่นโดยอาศัยคุณสมบัติที่เป้นพิษของสารเคมีพิษซึ่งอาจถูกปล่อยออกมาเมื่อมีการใช้ยุทธปัจจัยและอุปกรณ์

  3.        เครื่องมือใดที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อใช้เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการใช้ยุทธปัจจัยและอุปกรณ์ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2

  สารเคมีพิษหมายถึง สารเคมีใดที่โดยกิริยาเคมีของสารเคมีนั้นมีผลต่อกระบวนการของชีวิตซึ่งสามารถก่อให้เกิดความตาย การไร้ความสามารถชั่วคราว หรืออันตรายถาวรต่อมนุษย์และสัตว์ ทั้งนี้รวมถึงสารเคมีเช่นว่าทั้งปวง โดยไม่คำนึงถึงต้นกำเนิดหรือวิธีการผลิตสารเคมีนั้น และไม่คำนึงถึงว่าสารเหล่านี้ถูกผลิตขึ้นในสถานที่ผลิตในยุทธปัจจัย หรือที่อื่น

  สารที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษหมายถึง ตัวทำปฏิกิริยาเคมีใดซึ่งมีส่วนในขั้นตอนใดในการผลิตสารเคมีพิษไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงองค์ประกอบหลักใดของระบบเคมีที่มีองค์ประกอบทวิภาคหรือพหุภาค

  องค์ประกอบหลักของระบบเคมีที่มีองค์ประกอบทวิภาคหรือพหุภาคหมายถึง สารที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษซึ่งมีบทบาทสำคัญที่สุดในการกำหนดคุณสมบัติที่เป็นพิษของผลิตภัณฑ์สุดท้ายและทำปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วกับสารเคมีอื่นในระบบเคมีที่มีองค์ประกอบทวิภาคหรือพหุภาค

    เอกสารอ้างอิง

  อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามพัฒนา ผลิต สะสม และใช้อาวุธเคมี และว่าด้วยการทำลายอาวุธเหล่านี้ พ.ศ. 2536

 • รูปภาพ :
  ไม่พบรูปภาพ