วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 • หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการห้ามอาวุธเคมี

  1.  ทำหน้าที่เป็นห่นวยงานระดับชาติ (National Authority) ตามข้อกำหนดในอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี (Chemical Weapons Convention: CWC) ในการประสานงานกับองค์การห้ามอาวุธเคมี (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons: OPCW) และรัฐภาคีอื่นๆ โดยได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ตามมติเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2546

  2.  ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานแห่งชาติ (National Focal Point) ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ

  3.  วางแผนดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดและพันธกรณี (Obligations) ของอนุสัญาห้ามอาวุธเคมี

  4.  ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประสานงานแห่งชาติ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามอาวุธเคมี คณะอนุกรรมการตรวจการแปลและคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

  5.  กำกับดูแลการใช้ผลิต นำเข้า ส่งออกและครอบครอง สารเคมีตามข้อกำหนดในอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี

  6.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ภาระหลัก

  1.  ประสานงานกับองค์การห้ามอาวุธเคมี และรัฐภาคีอื่นในการรับและแจ้งมติ/ ข้อกำหนด ข้อคิดเห็น ข้อสนเทศ ข่าวสาร การให้และรับความช่วยเหลือ รวมทั้งการจัดและเข้าร่วมประชุมนานาชาติต่างๆ

  2.  ประสานงานกับหน่วยงานภายในประเทศที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อสนเทศสารเคมี มาตรการควบคุมป้องกัน มาตรการฉุกเฉิน และมาตรการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายด้วยอาวุธเคมี เพื่อวางแผนการดำเนินการตามพันธกรณีด้านการให้ความช่วยเหลือและป้องกันอาวุธเคมี รวมทั้งกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานและประสานความร่วมมือในการเตรียมพร้อมด้านการป้องกันภัยจากอาวุธเคมี ระหว่างองค์การห้ามอาวุธเคมี รัฐภาคีและหน่วยงานภายในประเทศ

  3.  ศึกษา รวบรวมข้อมูลสารเคมี เทคโนโลยีการผลิตสารเคมี เทคโนโลยีการป้องกันและบรรเทาฟื้นฟูภัยจากอาวุธเคมี

  4.  ประกาศควบคุมสารเคมีตามข้อกำหนดในอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี

  5.  กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ ผลิต นำเข้า ส่งออก และครอบครอง สารเคมีตามข้อกำหนดในอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี

  6.  จัดทำคำประกาศประจำปี (Annual Declaration) ของประเทศส่งให้องค์การห้ามอาวุธเคมี

  7.  ดำเนินการรับการตรวจพิสูจน์ยืนยัน (Verification) จากองค์การห้ามอาวุธเคมี ในกรณีทั่วไป (Routine Inspection) และในกรณีประเทศถูกกล่าวหา (Challenge Inspection)

  8.  ปฏิบัติการตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ และแผนป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายด้วยอาวุธเคมี

  9.  ดำเนินการชำระค่าสมาชิกประจำปีให้องค์การห้ามอาวุธเคมี

  10.              เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาวุธเคมีให้กับผู้เกี่ยวข้อง

  11.              สรุปรายงานการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี

  ภาระกิจรอง

  1.  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะทำงานต่างๆ

  2.  ประสานและดำเนินการเรื่องการควบคุมการส่งออกสารเคมี และ Proliferation Security Initiative (PSI) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

  3.  เข้าร่วมประชุม สัมมนากับอนุสัญญาห้ามและลดอาวุธชนิดอื่น เช่น อนุสัญญาห้ามอาวุธชีวะ (Biological Weapons Convention: BWC)

  4.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • รูปภาพ :
  ไม่พบรูปภาพ