หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญา

  • ศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี สำนักควบคุมวัตถุอันตราย

    กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นหน่วยงานหลัก

    ระดับชาติ (National Authority : NA)

  • รูปภาพ :
    ไม่พบรูปภาพ