การควบคุมตามอนุสัญญาในประเทศไทย

 •  

            อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี จะจำแนกสารเคมีโดยคำนึงถึงว่าสารเคมีนั้นเคยใช้เป็นอาวุธเคมี หรืออาจใช้ผลิตสารเคมีพิษ
  ที่เป็นอาวุธเคมีได้หรือมีความเสี่ยงต่อการละเมิดอนุสัญญา รวมทั้งคำนึงถึงปริมาณการใช้ในเชิงการค้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่
  ไม่ได้ห้ามไว้ ภายใต้อนุสัญญานี้ (ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การวิจัย การแพทย์ เภสัชกรรม หรือความมุ่งประสงค์อื่น
  ในทางสันติ) โดยจัดแบ่งออกเป็นสารเคมีรายการ 1 , 2 และ 3  และสารเคมีอินทรีย์ที่แบ่งเป็นกลุ่มได้ 
  (Discrete Organic Chemicals : DOCs) ที่ไม่มีชื่ออยู่ในรายการสารเคมี 
  สารเคมีแต่ละรายการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ A : สารเคมีพิษ (Toxic Chemicals) และ  B : สารที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษ (Precursors)

  สารเคมีรายการ 1 : ประกอบด้วยสารเคมีหรือกลุ่มสารเคมี จำนวน 12 ชนิด

                                 A  คือ สารเคมีมีพิษ  เช่น สารทำลายประสาท และสารมัสตาร์ด

                                 B   คือ สารเคมีที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษ ใน  A

  สารเคมีรายการ 1มีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ห้ามไว้ภายใต้อนุสัญญานี้เพียงเล็กน้อยหรือไม่ใช้เลย สารเคมีรายการนี้  อาจมีการนำไปใช้ในกิจกรรม ดังต่อไปนี้

           -  การพัฒนายาปราบศัตรูพืช
           -  การพัฒนายาฆ่าแมลง
           -  การเตรียมสารทางการแพทย์และเภสัชกรรม (เช่น สารยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ใหม่ (antineoplastic agent)    สารยับยั้งการสื่อประสาท (neuromuscular blocking agent) การเตรียมแอนติบอดี ชนิดสายเดียว (monoclonal antibody preparation)  อินเตอร์มีเดียตสำหรับยาแก้ปวด (intermediates for analgesics)
           -  การวิจัยสารหน่วงการติดไฟ (พลาสติก เรซิน เส้นใย)

  สารเคมีรายการ 2 : ประกอบด้วยสารเคมี หรือกลุ่มสารเคมี จำนวน  14 ชนิด

  A  คือ  สารเคมีมีพิษ

                             B  คือ  สารเคมีที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษ ในสารเคมีรายการ 1

  สารเคมีรายการ 2 ไม่ได้ผลิตในปริมาณมากเชิงการค้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ห้ามไว้ภายใต้อนุสัญญานี้ สารเคมีรายการนี้ อาจมีการใช้ดังต่อไปนี้

  -  ยาฆ่าแมลง

  -  การวิจัยสารหน่วงการติดไฟ

             -  การเตรียมสารทางการแพทย์และเภสัชกรรม (เช่น สารต้านระบบประสาท พาราซินทิติค (anticholinergics) สารกลุ่มอาซินิค (arsenicals) การเตรียมสารกล่อมประสาท (tranquilliser preparations)  การเตรียม     สารลดความดัน (hypotensive agent preparations)

  -  ยาฆ่าวัชพืช

  -  ยาฆ่าเชื้อรา

  -  ยาทำให้ใบไม้ร่วง

  -  ยาฆ่าหนู

             -  สารเติมแต่งผลิตภัณฑ์ทั่วไป (เช่น  สารต้านอนุมูลอิสระ  สเตบิไลเซอร์สำหหรับสี  สารเติมแต่งในน้ำมันหล่อลื่น  สารต้านไฟฟ้าสถิตย์)

  -  อุตสาหกรรมสีย้อมและภาพถ่าย (เช่น หมึกพิมพ์ หมึกปากกาลูกลื่น หมึกถ่ายเอกสาร สีทา สารชุบเคลือบ)

  -  การเตรียมสารชุบเคลือบโลหะ

  -  เครื่องใช้ในห้องน้ำ  รวมทั้งน้ำหอมและเครื่องหอมต่าง ๆ

  -  อิพอกซี่ เรซิ่น

  สารเคมีรายการ 3: ประกอบด้วยสารเคมี จำนวน  17 ชนิด

          A  คือ สารเคมีมีพิษ

                          B คือ สารเคมีที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษ ในสารเคมีรายการ 1หรือ 2

   

  สารเคมีรายการ 3  อาจจะผลิตในปริมาณมากเชิงการค้า เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ห้ามไว้ภายใต้อนุสัญญานี้  สารเคมีเหล่านี้อาจมีการนำไปใช้  ดังต่อไปนี้

                          -       การผลิตเรซิน หรือพลาสติก (เช่น   โพลิคาร์บอเนต     โพลิเอสเตอร์คาร์บอเนต     โพลิยูริเทน  โพลิเมทิลอะคริเลท  โพลิซัลไฟด์)

  -        ไอโซไซยาเนท

  -        เครื่องใช้ในห้องน้ำ

  -        เภสัชกรรม

  -        ยาปราบศัตรูพืช

  -        ยาปราบวัชพืช

  -        ยาฆ่าแมลง

  -        การผลิตสารเอมีน

  -        การผลิตสารอะคริโลไนไตร์ล

  -        การผลิตกรดไซยานิค

  -        การผลิตสารไซยาโนเจน

  -        สารละลายที่ใช้สำหรับสกัดทอง หรือโลหะมีค่าต่างๆ

  -        การเตรียมการชุบเคลือบโลหะ

  -        สารพ่น  อบ  รมควัน  ดิน

  -        สารออร์แกนิคฟอสไฟท์ (เช่น สเตบิไลเซอร์ สารต้านอนุมูลอิสระ สารหน่วงการติดไฟ สารหล่อลื่น  พลาสติไซเซอร์ )

  -        สารอบยางให้แข็งตัว

  -        แบตเตอรี่

  -        สารฟอกหนัง และเคลือบเงา

  -        สารลดแรงตึงผิวของผงซักฟอก  สารช่วยในการขุดเจาะ   คัตติ้งออยล์   สบู่และเครื่องใช้ในห้องน้ำ

  -        สารต้านการกัดกร่อน

  -        สารช่วยในการผลิตซีเมนต์

  สารเคมีอินทรีย์ที่แบ่งเป็นกลุ่มได้ ที่ไม่มีชื่อยู่ในรายการสารเคมี

  สารเคมีอินทรีย์ที่แบ่งเป็นกลุ่มได้ (Discrete  Organic  Chemicals  : DOCs )   หมายถึงสารเคมีที่จัดอยู่ในกลุ่มของสารประกอบคาร์บอน  ยกเว้น  ที่เป็นออกไซด์  ซัลไฟด์  และโลหะคาร์บอเนต  ซึ่งบ่งชี้โดยชื่อ  สูตรโครงสร้างและ  เลขทะเบียน  CAS  ทั้งนี้ไม่รวมถึง  วัตถุระเบิด  สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและโพลิเมอร์

  สาร DOCs  แบ่งออกเป็น 2ชนิด คือ

  -          PSF DOCs หมายถึง สาร DOCs ที่ประกอบด้วยอะตอมของ ฟอสฟอรัส   ซัลเฟอร์  หรือฟลูออรีน

  -          Non PSF DOCs หมายถึง  สาร DOCs ที่ไม่มีอะตอมของ ฟอสฟอรัส   ซัลเฟอร์  หรือฟลูออรีน

  ตัวอย่าง เช่น  อะซิโตน เป็น Non PSF DOC

  คาร์บอนไดออกไซด์  และ แคลเซียม  คาร์บอเนต  ไม่ใช่ DOCs

  ฟลูออโรมีเทน เป็น PSF DOC  

 • รูปภาพ :
  ไม่พบรูปภาพ